XV POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2024

    Centrum Promocji  Kultury w Drezdenku zaprasza do udziału w                XV POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

           KULTURA Co to takiego?!


1. Organizator: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko.
2. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: 6 - 9 lat, 10 - 12 lat, 13 - 15 lat, 16 - 19 lat.
3. Cele konkursu: prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
4. Warunki konkursu: ilość prac nadesłanych jest nieograniczona, technika prac dowolna, płaska (malarstwo, rysunek, pastele, akwarele, collage), format prac dowolny, wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie, pismem drukowanym: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres i telefon (załącznik nr 2) oraz posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
5. Termin nadsyłania prac: Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć w terminie do
5 czerwca 2024 roku na adres; Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.
6. Ocena prac dokona Jury konkursowe w wymienionych kategoriach wiekowych przyznając nagrody i wyróżnienia.
7. Podsumowanie i ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2024 r. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i na stronie internetowej:
www.cpkd.pl
8. Wręczenie nagród nastąpi podczas Nocy Świętojańskiej w dniu 22 czerwca 2024 r. w Parku Kultur Świata w Drezdenku.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, katalogach na plakatach lub innych materiałach reklamowych w celu dalszego propagowania konkursu.
10. Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostaną własnością organizatorów. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
11. Uczestnicy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska na stronie placówki oraz na publikacje zdjęć wykonanych podczas rozdania nagród. Serdecznie zapraszamy!

Centrum Promocji Kultury
ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko, tel. 95 763 82 72,

e-mail:
cpkdrezdenko@cpkd.pl
www.cpkd.pl


Załącznik nr 1
Konkurs plastyczny CPK Drezdenko

Wypełnia i udziela zgody rodzic lub opiekun prawny    

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:     

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ ............................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ ......................................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..………………………………………………......

dla potrzeb udziału w XV POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – KULTURA - Co to takiego?! oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Centrum Promocji Kultury ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko    

                                                                       Data i czytelny podpis ....................................................

* Niepotrzebne skreślić

  
Załącznik nr 2
Konkurs plastyczny CPK Drezdenko

Imię i nazwisko autora
..................................................................................................................
Wiek/Klasa
 .................................................................................................................
Adres (Szkoła/jednostka zgłaszająca/osoba prywatna)
…..............................................................................................................
Numer kontaktowy zgłaszającego
.….............................................................................................................
Imię i Nazwisko nauczyciela/opiekuna
…..............................................................................................................

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS