REGULAMIN XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2024

REGULAMIN
XVII Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę”, Drezdenko 2024
ORGANIZATOR: Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 
UCZESTNICY:
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie soliści – wokaliści w następujących kategoriach wiekowych:         
I kategoria wiekowa: od 6 do 9 roku życia (roczniki 2015 – 2018);         
II kategoria wiekowa: od 10 do 12 roku życia (roczniki 2012 – 2014);     
III kategoria wiekowa: od 13 do 15 roku życia (roczniki 2009 – 2011);    
IV kategoria wiekowa: od 16 do 19 roku życia (roczniki 2005 – 2008).                
* Uwaga! O przynależności do kategorii wiekowej decyduje tylko i wyłącznie rok urodzenia.        
BIURO ORGANIZACYJNE:
Małgorzata Klijewska        
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66 – 530 Drezdenko, tel. 95 763 82 72, 
e-mail: zlotasosna@wp.pl
TERMIN KONKURSU: 18 maj 2024 r. 
CELE KONKURSU:
- rozbudzenie i rozwijanie aktywności muzycznej dzieci i młodzieży
- wyłanianie młodych talentów
- propagowanie piosenki polskiej.         

ZASADY UCZESTNICTWA: 
- każdy wykonawca przygotowuje jedną piosenki w języku polskim (może być tłumaczenie na j. polski), dostosowaną do wieku i możliwości wykonawczych z podkładem.
- długość jednego utworu nie może przekroczyć czasu 4 min.       
- instytucja delegująca bądź osoba prywatna przesyłają wypełnioną kartę zgłoszeń oraz nagranie mp3 robocze na adres zlotasosna@wp.pl z proponowaną piosenką w terminie do 17.04.2024 r.  

UWAGA! Jedna wiadomość e-mail, jeden uczestnik (karta zgłoszenia + nagrania mp3 + zdjęcie dokumentu tożsamości: legitymacja szkolna lub dowód)
- komisja kwalifikacyjna po przesłuchaniu nagrań ustali skład uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
- o decyzji komisji osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową do dnia 29.04.2024 r. Lista osób zakwalifikowanych umieszczona będzie również na stronie www.cpkd.pl oraz Fb CPK 
- w czasie konkursowych przesłuchań dopuszcza się także akompaniament własny na instrumencie
- w przesłuchaniach konkursowych wykonawcy śpiewają jedną piosenkę.
OCENA I NAGRODY:
- jury powołane przez organizatorów dokona oceny występów konkursowych uwzględniając: dobór repertuaru, warunki głosowe, dykcję, muzykalność, interpretację i ogólny wyraz artystyczny
- jury konkursowe przyzna najlepszym wokalistom w każdej kategorii GRAND PRIX – ZŁOTĄ SOSNĘ oraz wyróżnienia
- zwycięzcy otrzymają voucher o wartości: 
    * wyróżnienia – 500 zł.
    * nagroda główna ZŁOTA SOSNA – 1000 zł. 

INFORMACJE RÓŻNE
1. Zwycięzcy „Złotych Sosen” nie mogą uczestniczyć ponownie w tej samej kategorii wiekowej
2. Każdy uczestnik, który się zakwalifikuje do konkursu zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 50,00 zł na konto organizatora konkursu (LWBS w Drezdenku 41 8362 0005 0000 0417 2000 0010) w terminie do 10.05.2024 r.         
3.Nieletni uczestnicy konkursu obowiązkowo przyjeżdżają z opiekunem lub instruktorem
4.Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w programie konkursu.
PROGRAM KONKURSU 

Sobota, 18.05.2024 r.
9.00 – 10.00 – próby akustyczne      
10.00 – ok. 16.00
•    przesłuchania konkursowe    
•    ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów w I i II kategorii wiekowej
•    przesłuchania konkursowe               
•    ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów III i IV kategorii wiekowej

____________________________________________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w XVII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ O „ZŁOTĄ SOSNĘ”

* wypełnić DRUKOWANYMI literami  
1. Imię i nazwisko wykonawcy ......................................................................................

2. Dane adresowe ...........................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kategoria (podać datą urodzenia) ...............................................................................

4. Adres jednostki delegującej ........................................................................................

.........................................................................................................................................

5. Repertuar (tytuły piosenek, autorzy)
    1...........................................................................................................................
......

6. Informacja o wykonawcy (osiągnięcia) ......................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
7. Wymagania techniczne 
.........................................................................................................................................

8. Imię i nazwisko *instruktora lub *opiekuna (*niepotrzebne skreślić) ....................................

............................................. telefon ...............................................................................
9. Zobowiązuję się do pokrycia kosztów udziału w konkursie w wysokości podanej w Regulaminie,
na konto organizatora konkursu - Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy 41 8362 0005 0000  0417 2000  0010

.................................., dnia .......................                                          ...........................................
                                                                                             (podpis, pieczęć instytucji delegującej lub osoby prywatnej)


10. Biuro organizacyjne konkursu:
Centrum Promocji Kultury, ul. Niepodległości 28, 66- 530 Drezdenko
tel. 95 763 82 72, e-mail: m.klijewska@cpkd.pl;  www.cpkd.pl; www.facebook.com/CPK.Drezdenko/

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

Wypełnia i udziela zgody rodzic lub opiekun prawny    

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jako rodzic/opiekun prawny,* wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (podać imię i nazwisko, wiek dziecka) takich jak:     

Imię /proszę wpisać imię dziecka/ ........................................................................................
Nazwisko /proszę wpisać nazwisko dziecka/ .........................................................................
Wiek /proszę wpisać wiek dziecka/ ..…………..……………………………………………….

dla potrzeb udziału w XVII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka utrwalonych przez Centrum Promocji Kultury ul. Niepodległości 28, 66-530 Drezdenko    

Data i czytelny podpis ....................................................

* Niepotrzebne skreślić

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS