O nas

  • Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

    Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Kartę historii naszej instytucji otworzyło powołanie przez ówczesną Miejska Radę Narodową w Drezdenku Miejskiego Domu Kultury w 1958 roku. Rzeczony MDK usytuowano wówczas w obiekcie dawnego Boecks Hotel przy ul. Szerokiej 6. Bazę tej placówki tworzyła sala widowiskowa z niewielką sceną, klubo – kawiarnią „Ruch”, małą salą prób dla orkiestry dętej oraz dwa pomieszczenia, w którym umiejscowiono Społeczne Ognisko Muzyczne, zarządzane przez Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego.

Na początku lat dziewięćdziesiątych działalność tej placówki kulturalnej, o zmienionej już nazwie jako Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, przeniesiono do byłego poniemieckiego Schützenhaus (popularnej „Strzelnicy”) przy ul. Niepodległości 28, częściowo odrestaurowanej ze środków ówczesnego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Niestety decyzja ta nie zaowocowała poprawą zaplecza do udostępniania i uprzystępniania kultury, lecz przeciwnie okazała się połowicznym rozwiązaniem problemu bazy instytucji kultury  w Drezdenku, mającej do zaoferowania wyłącznie salę widowiskową ze sceną i garderobami dla artystów.

Owa okrutna rzeczywistość w znaczący sposób ograniczyła właściwe funkcjonowanie lokalnej instytucji kultury, która nie mogła jednak spełnić oczekiwań społeczeństwa tego miasta. Niestety opisana powyżej sytuacja to skutek zaniechania i wyraźnej niechęci nowo wybranego samorządu lokalnego w 1989 roku, który kulturę utożsamiał z modelem uprzedniej epoki. Dlatego też, aby pozbyć się kłopotliwego  problemu odsprzedano osobie fizycznej połowę zabytkowego obiektu, na cele działalności gastronomicznej.

Można domniemać, iż ówczesny samorząd nie posiadał świadomości zagrożeń jakie może nieść upadek życia kulturowego.

Jednakże wychodząc z założenia, iż podstawą działalności kulturalnej są przede wszystkim ludzie, pomysły i ich kreatywność, to brak podstawowej bazy służącej działaniom kulturotwórczym okazał się swoistym wyzwaniem.

W związku z ograniczonymi możliwościami realizacji statutowych zadań instytucji kultury, wykreowano tu, przez lokalnych aktorów społecznego zaangażowania, charakterystyczną specyfikę działań, polegającą na budowaniu przestrzeni kulturowej poza siedzibą tej instytucji. Drezdenecka placówka kultury rezygnując w tej sytuacji z identyfikacji z nienadzwyczajnym miejscem przeznaczonym na upowszechnianie świata wartości, wykształciła charakterystyczną praktykę, polegającą na poszukiwaniu różnych przestrzeni, po to, aby stworzyć tam niepospolite pole do prezentacji zjawisk artystycznych i obiektów kultury. Stąd też w przeszłości, a także obecnie, aktorzy społecznego zaangażowania (animatorzy kultury) organizują projekcje artystyczne: w kościołach, na stadionie, placach i rynku miasta, dziedzińcu pałacu Treppmachera (Gimnazjum nr 1 ) i jego wnętrzu, w parku, itp. Być może nie jest to komfortowa sytuacja dla kadry tam pracującej, ale mając nadzieję na radykalną poprawę warunków tej instytucji, te niedogodności przyjmują z wyrozumieniem. Nie bacząc jednak na wymienione przeciwności realizują ustawowe zadania, wśród których najważniejszym celem i istotą jej funkcjonowania jest prowadzona tu edukacja kulturalna, która stanowi sedno przygotowania lokalnego społeczeństwa do recepcji sztuki i wychowania do wartości kultury. Bowiem wymieniona edukacja jest zespołem działań, których główną przesłankę stanowi kształtowanie życiowej orientacji, rozwijanie wrażliwości, zdolności i zainteresowań, w tym obcowania ze sztuką i jej kreowanie oraz wprowadzenie osób do świata wartości. Natomiast jej zakładanym rezultatem jest wyższa jakość życia, wychowanie estetyczne oraz wielowymiarowy rozwój osobowości odbiorców kultury, którym adresuje się sens upowszechnieniowych działań. Na tak pojętą edukację kulturalną składają się kolejne i również realizowane dwa zasadnicze pojęcia: edukacja regionalna, która jest promocją i ochroną lokalnych „skarbów” kultury, ich wartości i narracji dotyczących historii Drezdenka oraz ludzi tu tworzących, a także edukacja artystyczna odkrywająca i wyzwalająca ukryte talenty artystyczne, szczególnie wśród dzieci i młodzieży oraz wyposażanie ich, poprzez ową edukację w podstawowy warsztat umiejętności: muzycznych, plastycznych, tanecznych, itp. Przywołana wcześniej edukacja kulturalna (poza artystyczną) konkretyzowana jest przez nas w postaci udostępniania i uprzystępniania dóbr kultury (dzieł muzycznych, plastycznych, itp.) w różnorodnych formach aktywności kulturalnej społeczeństwa, a w szczególności skłaniania i zachęcania go do spędzania czasu wolnego w sposób kulturalnie zaangażowany. Kwestia ta, dotyczy także wizji darmowej rozrywki w czasie plenerowych przedsięwzięć masowych, co również stanowi określoną wartość, ponieważ integruje to społeczeństwo wokół idei ludyczno – hedonistycznego relaksu i zabawy.

Miejscowe Centrum Promocji Kultury przywiązuje szczególną wagę do promowania lokalności tj. kultury przeszłości tego miasta, co w sposób znaczący kształtuje poczucie tożsamości i oblicze ziemi drezdeneckiej. Treści kulturowe z dawności tej przestrzeni społecznej stanowią w działaniach rzeczonej instytucji wartość kluczową, która znajduje odzwierciedlenie w takich przedsięwzięciach kulturowych jak: Jarmark kasztelański, plener malarski i rzeźbiarski i niestety zaniechana już Muzyka przed Pałacem.

Bardzo istotnym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem drezdeneckiego ośrodka kultury jest utrzymywanie stałej i bliskiej współpracy z jednostkami oświatowymi, które w praktyce są gwarantem właściwego działania tej instytucji. Efektywna współpraca pomiędzy nimi oparta jest na zasadach określenia wspólnych priorytetów, pozwalających na osiągnięcie celów, które byłyby niemożliwe do realizacji przez pojedynczą jednostkę. Klasycznym przykładem owej wspólnej aplikacji jest realizacja unikalnego i jedynego w Polsce programu edukacji muzyczno – orkiestralnej na bazie Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, nazywanego potocznie „klasą orkiestralną” jako zaplecza funkcjonującej tu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Kwestia ta dotyczy także organizacji i realizacji innych przedsięwzięć kulturalnych, dla których znaczącym partnerem są kolejne jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych, a w szczególności Gimnazjum nr 1 , gdzie z racji specyficznych uwarunkowań architektonicznych i akustycznych lokowane są i będą ważniejsze wydarzenia o charakterze ponadlokalnym (Jarmark kasztelański, plener rzeźbiarski oraz przyszły Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. A. Kriegera). Mechanizm współpracy lokalnej instytucji kultury z jednostkami oświatowymi w Drezdenku służy wspólnemu tworzeniu programów edukacji artystycznej i regionalnej, dzięki wzajemnemu wsparciu merytorycznemu ze strony pracowników oświaty i animatorów kultury. Taka platforma przenikania praktyki, umiejętności i twórczości obu stron, tworzy nową przestrzeń dla kreatywnego rozwoju lokalnego krajobrazu kulturalnego i jest wynikiem otwartości i życzliwości tych podmiotów.

Wyartykułowana powyżej twórcza aplikacja instytucji kultury i oświaty nie wyczerpuje obszaru dialogu i działań na rzecz kultury, także ze strony podmiotów gospodarczych w Drezdenku. Od wielu lat w płaszczyznę budowania znaczeń i sensów symbolicznych wpisuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drezdenku, Nadleśnictwo Smolarz i Nadleśnictwo Karwin, które udzielają miejscowej instytucji upowszechniania wartości, wielorakiej pomocy. Dzięki wymienionym przedsiębiorstwom i ich zaangażowaniu w kształtowanie nowego wizerunku ziemi drezdeneckiej, poszerzył się obszar aktywności twórczej o nowe determinanty. Kwestia ta w szczególności dotyczy organizacji plenerów rzeźbiarskich, promujących lokalne treści kulturowe.

Podejmując wątek współpracy i dialogu z różnymi instytucjami, nie sposób pominąć kontekstu współdziałania naszego Centrum Promocji Kultury z uczelniami artystycznymi w Bydgoszczy, Poznaniu i we Wrocławiu, a w szczególności z ich wydziałami wokalnymi, celem którego jest organizacja programu edukacji wokalnej w związku z twórczością pieśniową kompozytora urodzonego w Drezdenku - Adama Kriegera. Wymienione uczelnie muzyczne są także ważnym partnerem dla upowszechniania kultury muzycznej w Drezdenku.

Mówiąc o innowacyjności lokalnej instytucji kultury, należy w kontekst jej programu wpisać także unikalną i wieloletnią tradycję tańca mażoretkowego realizowaną integralnie z młodzieżową orkiestrą, którą to jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy do systemu wartości woj. lubuskiego. Ruch orkiestralno – mażoretkowy, który wykształcił setki młodych instrumentalistów i trudną do określenia liczbę tancerek mażoretkowych jest i będzie wizytówką tego miasta, a ich rozliczne trasy koncertowe od Szczecina po Opole, Gdańsk, Poznań, Hamburg, Hanower, Frankfurt n. Odrą i niezliczoną ilość koncertów w małych miasteczkach i obszarach wiejskich rozsławia naszą lokalną ojczyznę.

Pozostając w kręgu edukacji kulturalnej należy wspomnieć o nowych ofertach tej placówki, adresowanych dla najmłodszych, a także młodzieży i dorosłych. Sferę tę uzupełniają funkcjonujące od kilku lat pracownie: ceramiki „Pasja” i plastyki „Arkadia”, prowadzone przez specjalistów z dzianiny sztuk plastycznych oraz zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, które są także chlubą tego miasta.

Natomiast zaniedbana dotąd dziedzina wydarzeń artystyczno – rozrywkowych o wydźwięku ponadlokalnym nabiera ostatnio nowych znaczeń. Wyeksponowana tu współczesna wizja budowania piękna i wartości adresowana do wszystkich grup społecznych, tego uroczego miasta jest rezultatem nowatorskiego postrzegania roli kultury, przez władze Drezdenka, jako czynnika stymulującego rozwój jego życia społecznego.

W zaprezentowanym powyżej materiale nakreśliliśmy wyłącznie pewną koncepcję i charakterystyczny rys drezdeneckiej placówki kultury, zaś w celu szczegółowego zapoznania się z przedmiotową problematyką zapraszamy do „odwiedzania” naszej strony …

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS